Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hattalova 968/33, Námestovo
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
40% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
371

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov: • úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kozmetik a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy,
• vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji,
• odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (len v prípade úspešného uchádzača)
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti)
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť (preukázaná odpisom z registra trestov)
• prax v kozmetickom salóne je výhodou

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Hattalova 968/33
02901 Námestovo
www.sosno.sk
0435522348,0435521221
Kontaktná osoba
Dušan Betik
0908219645