Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola Andreja Kmeťa, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 34, Levice
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
497

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office 365, asc
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .


- funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov na dobu do 31.08.2022.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 02.07.2021.
Riaditeľstvo bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Andreja Kmeťa
M. R. Štefánika 34
93401 Levice
www.zsmrsle.edu.sk
0366313041
Kontaktná osoba
Alica Meňhartová
0903710918