Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Tajomník / tajomníčka

Základná škola, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vajanského 93, Modra
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.7.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
365

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office365
Vzdelanie
Minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa - ekonomické, právnické, pedagogické zameranie
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Tajomník/Tajomníčka školy:
- zodpovedá za správu registratúry školy, e-schránku a spisovú službu,
- komplexne zabezpečuje agendu riaditeľky školy (vrátane štatistík školy),
- zabezpečuje vyhotovenie, rozdelenie, expedíciu a evidenciu vnútroorganizačných noriem, nariadení, smerníc, pokynov a prevádzkových poriadkov, Plánu profesijného rozvoja, Ročného plánu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov,
- vedie evidenciu tlačív, učebníc a objednáva ich,
- vybavuje administratívne práce týkajúce sa žiakov (s inými školami, ÚPSVaR-om, mestom Prešov, Políciou SR, detskými domovmi a iné),
- pripravuje a zabezpečuje prieskum pre verejné obstarávanie, eviduje a realizuje požiadavky na materiálno-technické vybavenie tried, učební, skladov, kabinetov a ostatných priestorov,
- zodpovedá za inventarizáciu školy,
- administruje T5, T9, adaptačné vzdelávanie, vzdelávacie a kultúrne poukazy, kmeňové knihy, hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, projekty školy a iné,
- zodpovedá za revízie, BOZP a OPP, CO, evidenciu školských a pracovných úrazov.

Požadované doklady:
- žiadosť
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- fotokópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
- ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC – balík Microsoft Office
- spoľahlivosť, presnosť, dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť, trpezlivosť, ochota pomáhať, organizačné schopnosti a príjemné vystupovanie

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 909,50 € / mesiac 100% úväzok.

Ukončenie výberového konania:
Doručenie písomností – do 30. júna 2021
Výberové konanie pozvaných uchádzačov do 6.7.2021

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vajanského 93
90001 Modra
www.zsvajanskeho.edupage.org
0336472582
Kontaktná osoba
PaedDr. Marcela Pechová
0910606953