Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s MŠ, Závadka nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
09.07.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
142

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné znalosti
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- byť bezúhonný,
- preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako mesiac),
- ovládať štátny jazyk.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
- kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zn. n.p.
Dátum, miesto a čas pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Hviezdoslavova 30
97667 Závadka nad Hronom
zszavadkanh.edupage.org
0486183107,048911183107
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Kureková
0911902993