Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
03.08.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
využívanie informačno-komunikačných technológií
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti požadované pre učiteľa materskej školy v zmysle § 10 zákona č.138/2019 Z.z. a prílohy č.1 vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch, vítané sú uchádzačky s vysokoškolským vzdelaním a prvou atestáciou pre možný kariérny postup.
Bezúhonnosť , ovládanie maďarského a štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
-písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktu-tel.mail
-motivačný list
-overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-profesijný životopis
-zdravotná spôsobilosť/telesná a duševná/ v zmysle § 16 zákona 138/2019
-odpis registra trestov/zaregistrovaná žiadosť o vydanie odpisu/
-písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Dúžavská cesta 11/1054
97901 Rimavská Sobota
0475812135
Kontaktná osoba
Iveta Brndiarová
0911931023