Predmet

Psychológ, školský psychológ

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, web, e-mail, internet na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky na zamestnanca:
- ovládanie štátneho jazyka
- ovládanie maďarského jazyka
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- spoľahlivosť
- asertivita a komunikatívnosť
Uchádzači o zamestnanie zašlú do 29.6.2021 požadované doklady:
•žiadosť
•profesijný životopis
•motivačný list
•súhlas so spracovaní osobných údajov podľa
Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•fotokópia dokladov o vzdelaní
•čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania
Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe doručených dokumentov.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, so zaradení do platovej triedy „7“ od 1 064,50 €/mesiac + zvýšenie PT podľa započítanej praxe.
ŽIADOSTI ZASIELAJTE mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
www.maraigimi.sk
0556221954
Kontaktná osoba
Oltmanová Lívia
0948625737