Predmet

Vychovávateľ

Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy, Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Svätoplukova 38, Bernolákovo
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.07.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Ďalšie požiadavky
Hľadáme vychovávateľov a pomocných vychovávateľov na stredoškolský internát.
Miesto výkonu práce - Bernolákovo
Zaradenie podľa platovej triedy a platového stupňa v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- profesionalita,
- schopnosť pracovať v tíme,
- rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá,
- komunikovať otvorene, včas, presne, úplne.
- plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite.
- komunikácia (jednanie s ľuďmi)
- kultivovaný slovný prejav,
- schopnosť vyjadrovania sa,
- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
- tvorivosť (kreativita)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy
Svätoplukova 38
90027 Bernolákovo
www.spojsivanka.sk
45993511
Kontaktná osoba
Slávka Peceková
0948229346