Predmet

Pedagogický asistent

Materská škola pri základnej škole, Vištuk

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vištuk 44, Vištuk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
47

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC- Internet, Office Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1 /2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, najmä na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z.


Žiadosti zasielajte e-mailom: [email protected]

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole
Vištuk 44
90085 Vištuk
0336446113
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Veselková, [email protected]
0918 901 019