Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkr. SOŠ, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Lietadlá, Lietadlové palubné prístroje, Lietadlové pohonné jednotky
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.08.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC, Internet, MS Office
Vzdelanie
Aprobácia
Letecké učilište s maturitou + strojárske, technické zameranie VŠ

v odbore letectvo
• prax pri údržbe lietadiel a leteckej prevádzky (preukaz A1,B1)
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie odborných predmetov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov študijných odborov a učebných odborov skupiny 37 doprava a telekomunikácie.
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika

Predmety: Lietadlá
Lietadlové palubné prístroje
Lietadlové pohonné jednotky
Elektrické systémy lietadiel
Platové podmienky podľa tabuliek v školstve.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkr. SOŠ
Exnárova 20
82601 Bratislava-Ružinov
http://www.sous-ruzinov.sk/
0232118052,0232118051,0243630023
Kontaktná osoba
Ján Horecký
0903 409 825