Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 6, Stará Ľubovňa
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
319
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, word, excel, power point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikácia podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis (Europass – životopis),
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 §15 ods. 1 a 2 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• uzávierka prijímania žiadostí je dňa 14. 06. 2024.
V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené na ZŠ, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa,
• žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie –(učiteľ matematiky)- NEOTVÁRAŤ“ na adresu: ZŠ, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa alebo doručiť osobne v zalepenej obálke
• účasť na výberovom konaní bude umožnená len vybratým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady. Uchádzačom bude zaslaná e-mailom pozvánka na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Levočská 6
06401 Stará Ľubovňa
https://zslevocskasl.edupage.org/
0522388601-602,0911 451 401
Kontaktná osoba
RNDr. Peter Höger
0911 451 401