Predmet

Riaditeľ

Materská škola , Porúbka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Porúbka 197 , Porúbka
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.06.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - stredne pokročilý, word - stredne pokročilý, excel - stredne pokročilý
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
• občianska a morálna bezúhonnosť
• znalosť legislatívy
• riadiace a organizačné schopnosti
Ďalšie požiadavky
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené doklady o vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• návrh koncepcie rozvoja materskej školy (cca 4 strany),
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
• súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať na adrese:
Obec Porúbka
Porúbka č. 29
013 11 Lietavská Lúčka

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie MŠ – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 17. jún 2021 o 12.00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Porúbka 197
Porúbka
Kontaktná osoba
Igor Frko
0911 805 568