Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Žakarovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Žakarovce 338, Žakarovce
Termín nástupu
01.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
19

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce na PC
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

- predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prvá atestácia)

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Iné kritéria a požiadavky:
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- zdravotná spôsobilosť.
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia škôl
- komunikačné a organizačné schopnosti,

Požadované doklady :
1. písomná prihláška do výberového konania,
2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
3. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
4. štruktúrovaný životopis,
5. preukázanie telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
6. návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie,
7. prípadne ďalšie kópie dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné
predpoklady,
8. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
9. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
10. čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
11. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi a prílohami doručte poštou resp. osobne do 02. júna do 14.00 hod. na adresu : Obecný úrad Žakarovce, 055 71 Žakarovce 335.

Obálku označte „Výberové konanie Materská škola Žakarovce, Žakarovce 338 Neotvárať“.

Termín, miesto a čas výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne v zmysle zákonnej lehoty prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Žakarovce 338
05571 Žakarovce
0534821401-Oc,0911224690,0902904754
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Tulipán
0534821401