Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rosinská cesta 4, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk, Informatika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
369

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo anglický jazyk a literatúra (prípadne ekvivalentné) + iný aprobačný predmet (ideálne INF, MAT, resp. iné)
Ďalšie požiadavky
Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
Profesijný životopis,
Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.
V prípade uzavretia pracovného pomeru:
Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji
Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Rosinská cesta 4
01008 Žilina
www.spojenasosza.edu.sk
0415004408
Kontaktná osoba
PaedDr. Peter Hruška
0907849466