Predmet

Vychovávateľ

Spojená škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rosinská cesta 4, Žilina
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
369

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
minimálne: úplné stredné vzdelanie (maturita), vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa
Ďalšie požiadavky
Poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovednosť za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania (medzi 14,00 a 22,00 hod.)
Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e- mailovým kontaktom,
Profesijný životopis,
Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.
V prípade uzavretia pracovného pomeru:
Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji
Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).
Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Rosinská cesta 4
01008 Žilina
www.spojenasosza.edu.sk
0415004408
Kontaktná osoba
PaedDr. Peter Hruška
0907849466