Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola pri Reedukačnom centre, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bankov č. 15, Košice-Sever
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
19

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Minimálne požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s iným predmetom
Ďalšie požiadavky
Platové náležitosti:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (minimálne 1064.50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Zb.z.

- u vybraných uchádzačov: overené kópie dokladov o získanom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)

Všetky potrebné dokumenty zašlite poštou alebo e-mailom do 30. 6. 2021

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola pri Reedukačnom centre
Bankov č. 15
04031 Košice-Sever
www.rcbankov.sk
0556337231
Kontaktná osoba
Tibor Palko
0905229181