Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Strojníctvo
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
462

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie grafického CAD programu/programov,
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
• podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch zameraných na strojárstvo,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
• ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Základné odborné požiadavky:
• ovládanie technického kreslenia,
• znalosť strojárskej technológie a strojárskej konštrukcie.

Rozšírené požiadavky:
• ovládanie programovania CNC strojov,
• vítaná prax v odbore, nie je podmienkou,
• výhodou je ukončenie doplnkového pedagogického štúdia.

Osobnostné predpoklady:
• komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
• analytické a logické myslenie, kreativita,
• aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 1 000 € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty ďalej sa vzdelávať.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Ing. Martin Kokoruďa
053 4466249