Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Stankovany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stankovany 330, Stankovany
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon pracovnej činnosti učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
 splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 overené kópie dokladov o vzdelaní
 potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 profesijný štruktúrovaný životopis
 písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy
(v rozsahu maximálne 4 strany)
 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 21.05.2021 na adresu: Obec Stankovany, Stankovany 133, 034 92 Stankovany
( rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke )
Obálku označte heslom „ VK ZŠ s MŠ Stankovany „
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Stankovany 330
03492 Stankovany
0444376290
Kontaktná osoba
JUDr. Vladimír Urban, PhD.
0908930749