Vedúci technického oddelenia

SOŠ technická, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 40, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
01.6.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
278

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams) – pokročilá, • ekonomické programy (Magma, Ispin) – pokročilá
Vzdelanie
Vedúci / vedúca úseku technicko-ekonomických činností

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v ekonomicky zameranom odbore

Prax minimálne 5 rokov

Bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť

Skúsenosti s riadiacou pozíciou sú výhodou
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
Riadenie technicko-ekonomického úseku, správa majetku, sledovanie technického stavu majetku v správe školy, riadenie nepedagogických zamestnancov, zabezpečovanie verejného obstarávania v súlade s platnými právnymi predpismi, zabezpečovanie nákupov tovarov a služieb, vypracovávanie smerníc školy, vykonávanie analýz rozpočtu a ekonomiky organizácie, znalosť pracovno-právnych, finančných a rozpočtových predpisov a pravidiel, vypracovávanie a predkladanie hospodárskych správ, štvrťročných a ročných finančných výkazov, štatistických výkazov, zabezpečovanie inventarizácie majetku, revízií, vykonávanie základnej finančnej kontroly, podieľanie na podnikateľskej činnosti.

Ďalšie zručnosti a schopnosti:
znalosti v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva
manažérske a organizačné schopnosti
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita)
komunikatívnosť
sebaovládanie

Platové podmienky:
Platová trieda od 887,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe platné od 01.01.2021.

Príplatok za riadenie + osobný príplatok.


Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. motivačný list
4. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
5. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
6. odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja (dodatočne – iba úspešný uchádzač)

Uvedené dokumenty prosíme doručiť na emailovú adresu [email protected] do 13.05.2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SOŠ technická
Levočská 40
06401 Stará Ľubovňa
www.sousl.edupage.org
0524323331,0524321185
Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Šidlovská
+421 905 361 014