Filtre

Riaditeľ

Materská škola, Zvončín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zvončín 83, Zvončín
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
25

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
Vzdelanie
-vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- absolvovanie prvej atestácie,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
Ďalšie požiadavky
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
- občianska bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť
-žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2
zákona č. 138/2019 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Zvončín 83
91901 Zvončín
0335580166
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Dudášová
+421 903 703 806

Reagovať na ponuku