Filtre

Psychológ, školský psychológ

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
9. mája 7, Sabinov
Termín nástupu
1.4.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.3.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
193

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, práca s internetom
Vzdelanie
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a od-borných zamestnancov,
- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
- vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou, s vedením projektov,
- samostatnosť, flexibilita, kreativita.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis (EUROPASS),
- overená kópia dokladu o vzdelaní,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo CZS_suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie.doc na webstránke školy),
- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- krstný /sobášny list – cirkevný,
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školy do 26.2.2021 do 15:00 hod. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu doručená, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Termín, čas a spôsob výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený telefonicky alebo emailom. Doplňujúce informácie je možné získať emailom na [email protected] alebo na tel. čísle 0908 975 659.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa
9. mája 7
08301 Sabinov
www.czssab.edu.sk
0514521639
Kontaktná osoba
Andrea Lacková
0908 975 659

Reagovať na ponuku