Filtre

Riaditeľ

Súkromná stredná odborná škola Magán Szakkozépiskola, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Novomeského 2070, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.4.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.3.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
354

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
o Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa pre daný druh a typ školy uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1,
o Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
o Najmenej päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec,
o Absolvovanie prvej atestácie alebo prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
o Ukončený základný modul funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou.
Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania
o overené doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia,
o overený doklad o vykonanej atestácii alebo prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
o profesijný životopis,
o návrh koncepcie rozvoja strednej odbornej školy,
o doklad o dobe výkonu pedagogickej činnosti,
o písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
o čestné vyhlásene uchádzača o bezúhonnosti,
o čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
o čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

Prihlášku s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné zaslať, prípadne predložiť osobne najneskôr do 2.03.2021 na adresu Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie za riaditeľa SSOŠ-MSZI, Rimavská Sobota.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola Magán Szakkozépiskola
Novomeského 2070
97901 Rimavská Sobota
Kontaktná osoba
Ing.Emma Paulinier
+421911524545

Reagovať na ponuku