Filtre

Pedagogický asistent

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
335

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint, práca s IT
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia vzniká v súvislosti s implementáciou národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov."

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
- doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Odborárska 1374
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.zs4nmnv.edu.sk
0327715417
Kontaktná osoba
PaedDr. Jaroslav Jeřábek
+421322853720

Reagovať na ponuku