Pedagogický asistent

Cirk.spojená škola -CZŠ, Snina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Švermova 10, Snina
Termín nástupu
01.1.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.08.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
215

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Ďalšie požiadavky
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou na riaditeľstvo školy do 01.12.2020
O spôsobe a termíne výberového konania budeme kandidátov informovať mailom.
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
• žiadosť
• kópie dokladov o vzdelaní - neoverené
• profesijný životopis
• krstný, príp. sobášny list cirkevný- nie starší ako 3 mesiace)
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti( platí len pre pedagogických a odborných zamestnancov)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirk.spojená škola -CZŠ
Švermova 10
06901 Snina
www.csssnina.sk
0577622361
Kontaktná osoba
RNDr. Jozef Lojan
0911 798 700