Filtre

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Župkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Župkov 18, Župkov
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.9.2020
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
209

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva
4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú
starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných
školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ďalšie požiadavky
Dokumenty:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklady o ukončenom vzdelaní (v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované dokumenty posielajte do 21. 9. 2020 (vrátane) na email školy: [email protected], prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov alebo osobne do kancelárie školy p. Baniariovej – ekonomicko-mzdovému a hospodárskemu pracovníkovi školy s označením – Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta – školský špeciálny pedagóg.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Župkov 18
96671 Župkov
www.zszupkov.sk
0456866130
Kontaktná osoba
Iveta Tomášová
+421456866130

Reagovať na ponuku