Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Župkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Župkov 18, Župkov
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.9.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
209

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa a rozširujúce štúdium
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga a rozširujúce štúdium
- iné kvalifikačné predpoklady podľa aktuálnej vyhlášky.
Ďalšie požiadavky
Dokumenty:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklady o ukončenom vzdelaní (v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované dokumenty posielajte do 21. 9. 2020 (vrátane) na email školy: [email protected], prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov alebo osobne do kancelárie školy p. Baniariovej – ekonomicko-mzdovému a hospodárskemu pracovníkovi školy s označením – Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta – školský psychológ.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Župkov 18
96671 Župkov
www.zszupkov.sk
0456866130
Kontaktná osoba
Iveta Tomášová
+421456866130

Reagovať na ponuku