Filtre

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Župkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Župkov 18, Župkov
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.9.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
209

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ak absolvoval vysokoškolské štúdium prvého stupňa:
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov,
učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo
neučiteľský smer
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného
odborného vzdelania, ak získal úplné stredné vzdelanie
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.
Ďalšie požiadavky
Dokumenty:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklady o ukončenom vzdelaní (v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované dokumenty posielajte do 21. 9. 2020 (vrátane) na email školy: [email protected], prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov alebo osobne do kancelárie školy p. Baniariovej – ekonomicko-mzdovému a hospodárskemu pracovníkovi školy s označením – Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta – asistent učiteľa/pedagogický asistent.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Župkov 18
96671 Župkov
www.zszupkov.sk
0456866130
Kontaktná osoba
Iveta Tomášová
+421456866130

Reagovať na ponuku