FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Sociálny pedagóg

Stredná odborná škola potravinárska, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cabajská 6, Nitra
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.9.2020
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
489

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná užívateľská zručnosť práce s PC - užívateľská úroveň Microsoft Office (Word,Excel, Powerpoint), Internet
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia bude obsadená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

- vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov : Strednej odbornej školy potravinárskej, Cabajská 6, Nitra 949 01.Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania.
- zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
- mapuje sociálno-patologické javy v škole,
- venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím SŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
- v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
- poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcich z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
- spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď.,
- spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
- spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
- vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod,
- pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
- vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
- podieľa sa na vypracovaní akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie,
- zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme,
Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba tých uchádzačov, ktorí splnia uvedené kvalifikačné požiadavky.

Žiadosti do uvedeného termínu zasielajte poštou (nie mailom) na adresu Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra 949 01.
Na obálke uveďte NP PPEDŽ II