Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola, Prakovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prakovce 282, Prakovce
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
241

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii školský psychológ v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15. 01. 2020.
Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosťou následného predĺženia
Kategória a podkategória: odborný zamestnanec - školský psychológ
Požadované predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Iné požiadavky:
• flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
• zodpovedný prístup k práci,
• schopnosti organizačné a komunikačné,
• schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných
údajov č. 18/2018 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Plat:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.: platová tarifa 488,25 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 20. 08. 2021.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Pracovné miesto vzniklo na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Prakovce 282
05562 Prakovce
www.sosprakovce.edupage.org
0534874108
Kontaktná osoba
Mgr. Lívia Kuchárová
0534874108