Pedagogický asistent

Základná škola M.T., Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Termín nástupu
01.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.08.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 profesijný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
 podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
 doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

Platové podmienky:
 funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti:
Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne do 28.08.2020
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Adresa školy:
Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: [email protected], tel. +421475624432

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola M.T.
Šrobárova 12
97901 Rimavská Sobota
www.zstompamihaly.edupage.org
0475623824,0475624432
Kontaktná osoba
PaedDr. Štefan Orosz
0475624432