Pedagogický asistent

Materská škola, Stará Turá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 142/46, Stará Turá
Termín nástupu
01.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.08.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
5

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint, práca s IT
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6 tejto vyhlášky)
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hurbanova 142/46
91601 Stará Turá
www.msstaratura.sk
776292
Kontaktná osoba
Ľubica Hučková
0915868273 0327763292