FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola, Nižná Kamenica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nižná Kamenica 60, Nižná Kamenica
Termín nástupu
1.7.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.6.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné)
Vzdelanie
• kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
• absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,

Ďalšie požiadavky:
• manažérske a komunikačné schopnosti,
• znalosť práce na PC,
• znalosť anglického jazyka vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania,
• doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti (overená kópia),
• doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa ZŠ,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 8. júna 2020 (vrátane) na adresu:
Obec Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 1
044 45

Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ“ „Neotvárať!“