FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Igram

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Igram 30, Igram
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
26

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka.
• Ovládanie anglického jazyka – úroveň B2
Ďalšie požiadavky
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Profesijný štruktúrovaný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášky posielajte na adresu Obecného úradu, 90084 Igram 217 do 07.05.2020