FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Materská škola, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. SNP 14, Modra
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.4.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
149

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
a) vysokoškolské vzdelanie I., II., stupňa
b) úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti
- podľa Zákona č. 138/2019 z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu: určitú – počas trvania projektu
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť,
 profesijný štruktúrovaný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 motivačný list
 písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15.04.2020 na adresu: MŠ SNP 14, 900 01 Modra
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na MŠ SNP14, Modra. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zamestnanca zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky alebo emailom.
Osobný pohovor sa uskutoční 20. 04. 2020 v čase od 12:00 hod v budove MŠ SNP 14, Modra a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.