FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromná materská škola HAPPY-TIME, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šumavská 34, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.3.2020
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Šťastná škôlka/HAPPY-TIME, Šumavská 34, 821 08 Bratislava


v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Šťastná škôlka/HAPPY-TIME

Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- pedagogická prax najmenej 5 rokov
- absolvovanie 1. atestácie

Iné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• osobné a morálne predpoklady
• znalosť príslušnej legislatívy
• komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti
• aktívne ovládanie štátneho jazyka
• znalosť práce s PC

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzdové ohodnotenie:
• v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
• doklad o absolvovaní 1. atestácie (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
• návrh koncepcie rozvoja Materskej školy
• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Termín odovzdania žiadosti:
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 28. februára 2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ – NEOTVÁRAŤ!“ osobne alebo poštou na adresu Šťastná škôlka/HAPPY-TIME, Šumavská 34, 821 08 Bratislava.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.


V Bratislave 07.02.2020


Ing. arch. Dominika Šubínová
Štatutár občianskeho združenia
Šťastná škôlka/HAPPY-TIME