FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika

Základná škola, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Záhorácka 95, Malacky
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
2.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.5.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
549

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 uvedeného zákona, a prílohy č. 1 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pozri tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2020 uvedeného zákona.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť (https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/)
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.

Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.
Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte poštovou službou na adresu školy alebo mailom ([email protected]) s priloženým podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov.

V spolupráci s mestom Malacky v blízkej budúcnosti i možnosť získania ubytovania v mestskom nájomnom byte.