Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tajovského 15, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
120
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

vysokoškolské vzdelania II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
bezúhonnosť (Získať prostredníctvom https://crinfo.sk/bezuhonnost/)
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti

-bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka


Zoznam požadovaných dokladov
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný životopis,
 overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected] do 28.06.2024.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15
04001 Košice-Staré Mesto
https://kadavinci.edupage.org/
0556742251,055/6742251
Kontaktná osoba
Peter Ivan
0904 682 778