FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromná materská škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mlynské nivy 44/C, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
48

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- absolvovanie 1. atestácie
- minimálne päť rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady ( riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti )
- organizačné a riadiace schopnosti, kreativita
- znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie SMŠ
- orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania
- ovládanie práce s PC
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a dĺžke pedagogickej praxe
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie (v rozsahu max. 3 strán)
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa § 14 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)


Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi doručte do 16.08.2019 do 12.00 hod na adresu: SMŠ Slnečnica, Mlynské nivy 44/C, 825 11 Bratislava

Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa SMŠ – NEOTVÁRAŤ!“ s uvedením adresy odosielateľa, alebo potrebné dokumenty pošlite na e-mailovú adresu [email protected]