FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola, Spišské Vlachy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 13, Spišské Vlachy
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet, Pover Point,
Vzdelanie
a. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované pre príslušný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
b. absolvovanie I. atestácie
c. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky
písomná prihláška do výberového konania,
profesijný životopis,
doklad o absolvovaní 1 atestácie,
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe
štruktúrovaný profesijný životopis,
písomný návrh Koncepcie rozvoja školy

Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZŠ SNP 13, Spišské Vlachy – NEOTVÁRAŤ “ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr do 15.00 hod. dňa 20.08.2019 osobne, alebo poštou na adresu zriaďovateľa: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61, Spišské Vlachy.