FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola, Tomášovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 30, Tomášovce
Termín nástupu
1.3.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, word, excel
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
- dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Iné predpoklady:
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (zabezpečí obec),
- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- profesijný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
- preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Obec Tomášovce, Obecný úrad, ul. Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
Termín ukončenia prijímania žiadostí: 14.02.2019
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ Tomášovce – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.