Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy European English School, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Solivarská 28, Prešov
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
101

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Office365 - MS Teams, Outlook,...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

PODMIENKA - Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- doklad o vykonaní štátnej jazykovej skúšky z AJ (príp. rozširujúce štúdium AJ)
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky po vyzvaní:
- doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov)
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (nie staršie ako tri mesiace)
- doklady o vzdelaní (overené kópie)
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona 317/2009

Plat:
Podľa platných tabuliek pre pedagogických zamestnancov - príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy European English School
Solivarská 28
08005 Prešov
www.sukromnaskola.sk
0517713263
Kontaktná osoba
Sekretariát školy: Jana Gaľová
0948134538