Predmet

Riaditeľ

Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
113
Platové podmienky
Podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, Word, Excel, EduPage, ASC agenda
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov,
- najmenej 3 roky pedagogickej činnosti a
-predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Iné požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- organizačné schopnosti,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- ovládanie štátneho jazyka a
- aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.
Ďalšie požiadavky
,Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom v Žiline, podľa § 4 ods. (1)zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:
Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom v Žiline, ul. Antona Bernoláka 51
Výberové konanie na bude realizovať Rada školy. V prípade súhlasu zriaďovateľa s návrhom rady školy bude riaditeľ vymenovaný do funkcie od 01.09.2023.Uzávierka prihlášok: 30.apríl 2023
Prihlášky posielajte na adresu: Súkromná stredná odborná škola, Žilina, ul. Antona Bernoláka 51, PSČ 010 01 najneskôr do 20. apríla 2023.

V obálke s označením „Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ + názov a sídlo školy“.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B
01001 Žilina
www.sosss.edupage.org
0417641923
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Maslová
0911936177