Predmet

Zásady spracovania osobných údajov

Obsah:

Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľ osobných údajov
Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke
Subdodávatelia
Cookies
Práva dotknutých osôb

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. Vám ďakuje za návštevu našej internetovej stránky www.edujobs.sk. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto Vás chceme informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré pri návšteve našej internetovej stránky a pri využívaní našich služieb spracúvame.

Profesia, spol. s r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.edujobs.sk (ďalej len „Internetová stránka).

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné prečítanie týchto Zásad spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“). Tieto Zásady sú stále dostupné na Internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek pozrieť alebo aj ukladať na Vašom zariadení.

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu týchto pravidiel spracúvania osobných údajov, preto si Profesia, spol. s r. o. vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Zásad.


2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je:
Profesia, spol. s r.o.
Adresa: Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35800861
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22949/B
Tel.: +421 2 33 00 67 90
E-mail: [email protected]
(ďalej len „Profesia alebo Prevádzkovateľ“)


3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje Profesia spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, a inými platnými právnymi predpismi (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Základnými zásadami spracúvania Vašich osobných údajov sú:

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti - Vaše osobné údaje spracúvame vždy zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne,

Zásada obmedzenia účelu - Vaše osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom ich spracúvania,

Zásada správnosti - spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú správne a podľa potreby aj aktualizované,

Zásada minimalizácie údajov – spracúvame iba konkrétne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania,

Zásada minimalizácie uchovávania - uchovávame Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu iba dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,

Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.


4. Spracovanie osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb na Internetovej stránke

Vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov zo strany Profesie nájdete nižšie informácie o konkrétnych procesoch, rozsahu a účeloch spracovania údajov, právnych základoch spracovania a príslušnej dobe ich uchovávania.


4.1. Spracúvanie osobných údajov pri návšteve Internetovej stránky

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje návštevníkov Internetovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb. To znamená, že zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša a dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, zabezpečenie hladkého pripojenia na Internetovú stránku a zabezpečenie pohodlného používania Internetovej stránky.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko spracúvanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie Internetovej stránky. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na tento účel spracúvania nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné našu Internetovú stránku navštíviť. Spracovanie týchto údajov je dotknutá osoba oprávnená namietať.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú, ako dôjde k naplneniu účelu.

4.2. Kontaktný formulár

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Návštevník Internetovej stránky na základe vlastného rozhodnutia je oprávnený Profesiu kontaktovať prostredníctvom online kontaktného formulára. Pre používanie kontaktného formulára je nevyhnuté, aby ste nám poskytli nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, obsah správy. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzájomnej komunikácie a vybavenie Vašich podnetov resp. reklamácií.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tj. Váš výslovný súhlas. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej žiadosti, preto žiadame, aby ste nám pre tento účel poskytli svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť. Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak Vaše osobné údaje Profesia spracúva po dobu 3 rokov od ich získania. Po uplynutí tohto obdobia Vaše osobné údaje budú vymazané.

4.3. Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi služby poskytované spoločnosťou Profesia patrí možnosť zverejniť pracovnú ponuku na Internetovej stránke, pričom tieto pracovné ponuky zverejňujú obchodní partneri našej spoločnosti. Záujemcovia o prácu sú oprávnení reagovať (odpovedať) na tieto pracovné ponuky. Odpoveď na zverejnenú pracovnú ponuku na Internetovej stránke zahŕňa: meno a priezvisko, minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), priložený životopis, prípadne ďalšie dokumenty,. Uvedenie ďalších údajov v odpovedi na pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe, ako záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia za týmto účelom archivuje odpovede odoslané záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke a zabezpečuje ich odoslanie (poskytnutie) obchodnému partnerovi, ktorý pracovnú ponuku na Internetovej stránke zverejnil.

Právny základ

Odpovede na Internetovej stránke zverejnené pracovné ponuky archivované spoločnosťou Profesia, spol s.r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov považujú za osobné údaje. Tieto osobné údaje môžu byť Profesiou spracúvané iba podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tj. so súhlasom dotknutej osoby.

Právny základ obchodného partnera spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

Obchodný partner spoločnosti Profesia (ktorý pracovnú ponuku zverejnil) je oprávnený spracúvať osobné údaje uchádzača o zamestnanie iba na základe právneho základu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a za účelom nájsť vhodného zamestnanca. ,napríklad, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je záujemca o prácu. Záujemca o prácu prostredníctvom Internetovej stránky pošle obchodnému partnerovi Profesie, ktorý pracovnú ponuku zverejnil, svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže tomuto obchodnému partnerovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu, resp. do databázy uchádzačov daného obchodného partnera. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre obchodného partnera je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí záujemcu o prácu. Profesia nezískava osobné údaje na základe poverenia od obchodného partnera. Profesia získava osobné údaje a  následne ich poskytuje obchodnému partnerovi na základe výslovného súhlasu záujemcu o prácu. Pri zverejnení pracovnej ponuky, Profesia aj obchodný partner, ktorý pracovnú ponuku zverejnil, majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov. Po získaní osobných údajov Profesia a Klient konajú voči Záujemcovi o prácu samostatne a vo vlastnom mene, ibaže Klient vytvoril Konto na Internetovej stránke. Profesia v rámci Konta spracúva osobné údaje z poverenia Klienta ako sprostredkovateľ osobných údajov. Týmto nie je dotknuté právo záujemcu o prácu, ako dotknutej osoby, uplatniť svoje práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Doba uchovávania

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný Profesii na dobu určitú a to po dobu 3 mesiacov Po uplynutí obdobia 3 mesiacov budú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je záujemca o prácu oprávnený kedykoľvek aj počas vyššie uvedeného trojmesačného obdobia odvolať.

4.4. Posielanie vyhovujúcich pracovných ponúk e-mailom

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi Služby poskytované záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť „agenta“ pre posielanie pracovných ponúk e-mailom. Prostredníctvom „agenta“ záujemca o prácu má možnosť určiť si vyhľadávacie kritériá pre pracovné ponuky zverejnené obchodnými partnermi Profesie. Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú na e-mailovú adresu uvedenú záujemcom o prácu.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred aktiváciou „agenta“ poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby. Pre vytvorenie „agenta“ sa (z technických dôvodov) vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Na Internetovej stránke sa zaregistrujete uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesii s vyjadrením Vašej vôle registráciu zrušiť.

Doba uchovávania

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný na dobu určitú v trvaní 3 rokov, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

4.5. Osobné údaje zamestnancov obchodných partnerov Profesie

Pri používaní služieb obchodní partneri majú možnosť uviesť a zverejniť kontaktné údaje svojich zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa,. V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ide o údaje, ktoré prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby, je oprávnený poskytnúť svojmu dodávateľovi. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Tieto údaje budú spracúvané najdlhšie 10 rokov od doručenia poslednej objednávky obchodného partnera, po tomto období údaje budú definitívne vymazané.

5. Subdodávatelia

Pre účely týchtoZásad sprostredkovateľom osobných údajov sú:
Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podľa Google Cloud Platform Terms of Service publikovanej na internetovej stránke: https://cloud.google.com/terms/;
Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta;
Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, uzatvorená zmluva v súlade s rozhodnutím Európskej komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C 311/18).
Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France.
Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, Slovenská republika

6. Cookies

Rozsah a účel spracovania

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies.
Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.
Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej Internetovej stránky. Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies: nevyhnutné cookies (necessary cookies), súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies), funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies), dočasné súbory cookies (transient cookies) a cielené súbory cookies (targeting cookies).
Absolútne nevyhnutné súbory cookies (necessary cookies) sú nevyhnutné, aby sa návštevníci mohli pohybovať na Internetovej stránke a využívali jej funkcie. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme poskytnúť určité služby resp. funkcie Internetovej stránky. Tieto cookies sa používajú na identifikáciu registrovaných používateľov.
Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies): tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú Internetovú stránku. Tieto súbory cookies nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné.
Funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies): tieto súbory cookies umožňujú zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej Internetovej stránky.
Funkčné / personalizované súbory cookies slúžia na rozpoznanie návštevníkov Internetovej stránky. Na Internetovej stránke sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na Internetovej stránke.
Cielené súbory cookies (targeting cookies): tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy Vám a Vašim záujmom ešte konkrétnejšie; umiestnené sú na internetových stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa Internetovej stránky. Rozpoznajú, že používateľ navštívil Internetovú stránku a táto informácia je následne poskytnutá iným subjektom, napr. reklamným spoločnostiam.

Právny základ

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie Vás informujme, že spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies podľa článok č. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu Profesie.
Odmietnutie cookies je na slobodnej vôli konkrétneho návštevníka Internetovej stránky. Súbory cookies môžete vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookies.
V prípade poskytnutia súhlasu s používaním súborov cookies na základe referencie ("cookie banneru"), na Internetovej stránke, právnym základom spracovania osobných údajov pri dotknutých cookies je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Doba uchovávania

Údaje prenášané pomocou cookies sa spracúvajú iba po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie vyššie opísaného účelu ich používania. Hneď ako údaje prenášané cookies už nie sú potrebné, budú vymazané.

7. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť, Profesia, spol s r.o. prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

  1. účely spracúvania
  2. kategórie dotknutých osobných údajov;
  3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť Profesia, spol. s r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté spoločnosti Profesia, spol. s r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: [email protected]
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.

V prípade otázok, prosím, kontaktovať zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov:
Mgr. Csaba Zachar,
právne oddelenie Profesia, spol. s.r.o.,
e-mail: [email protected]

V Bratislave, dňa 10.12.2021, Mgr. Ivana Molnárová, konateľ spoločnosti Profesia spol. s .r.o.