Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Profesia, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22949/B (ďalej len „Profesia"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.edujobs.sk (ďalej len „Internetová stránka") a poskytovateľom služieb na Internetovej stránke
 2. Profesia vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Profesie a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Profesie prostredníctvom Internetovej stránky. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s Profesiou a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.
 3. Činnosťou Profesie nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 4. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Profesiou a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:
  1. Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Služby sa poskytujú iba Klientom, ktorí majú postavenie školy alebo školského zariadenia a sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
  2. Záujemca o prácu je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke Edujobs.sk v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.
  3. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára medzi Profesiou a Klientom, upravuje podmienky využívania služieb poskytovaných Profesiou.
  4. Služby predstavujú produkty, ktoré Profesia poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Internetovej stránky.
  5. Pracovná ponuka je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Internetovej stránke. Pre zverejnenie krátkodobej brigády obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak.
  6. Dohoda o spracúvaní osobných údajov je súčasťou týchto VOP a upravuje podmienky spracúvania osobných údajov pri zverejnení Pracovnej ponuky, pre každého Klienta, ktorý aktivoval svoje konto na Internetovej stránke.
  7. Konto predstavuje registráciu Klienta vytvorenej na Internetovej stránke.
  8. Návštevník Internetovej stránky je fyzickou sobou, ktorá používa Internetovú stránku. Za Návštevníka sa považujú aj Klienti aj Záujemcovia o prácu.
  9. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Návštevníka počas používania Internetovej stránky. Profesia pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Návštevníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky.
  10. Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.
  11. Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

II. Služby poskytované Záujemcom o prácu

 1. Služby, ktoré Profesia poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Internetovej stránky. Pre využívanie Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa nevyžaduje registrácia na Internetovej stránke.
 2. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Internetovej stránky:
  1. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Internetovej stránke; táto Služba je dostupná Záujemcom o prácu na Internetovej stránke. Táto služba je určená výlučne pre Záujemcov o prácu, preto Profesia si vyhradzuje právo nevstupovať do právneho vzťahu s personálnymi agentúrami a ich nepovolené aktivity prostredníctvom Internetovej stránky obmedziť.
  2. Medzi Služby poskytované záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť „agenta“ pre posielanie pracovných ponúk e-mailom. Prostredníctvom „agenta“ Záujemca o prácu má možnosť určiť si vyhľadávacie kritériá pre pracovné ponuky zverejnené obchodnými partnermi Profesie. Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú na e-mailovú adresu uvedenú Záujemcom o prácu.

III. Služby poskytované Klientom

 1. Medzi služby poskytované Klientom patrí tzv. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Klient je oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Internetovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nižšie uvedených pravidiel. Táto služba je dostupná iba Klientom, ktoré majú postavenie školy alebo školského zariadenia.
 2. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne Profesiou stanovené formálne a obsahové kritériá.
 3. Profesia si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Internetovej stránke (formálna úprava).
 4. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Profesia je oprávnená dobu zverejnenie predlžiť o ďalších sedem dní.
 5. Profesia si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:
  1. ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
  2. v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
  3. prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),
  4. ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Internetovej stránke,
  5. s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
  6. ktorá môže poškodiť dobré meno Profesie alebo tretej osoby,
  7. erotického charakteru, resp. takú Pracovnú ponuku, ktorá vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
  8. duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Internetovej stránke,
  9. ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja.
 6. Klient splnomocňuje Profesiu, aby v súlade s § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámil voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza; a to v súlade s dohodou, ktorú Profesia písomne uzavrel s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

IV. Ochrana Osobných údajov

 1. Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri poskytnutí služby Zverejnenie Pracovnej ponuky.
  1. Medzi Služby poskytované Profesiou patrí možnosť zverejniť Pracovnú ponuku na Internetovej stránke. Pracovné ponuky zverejňujú Klienti. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať (odpovedať) na Pracovnú ponuku zverejnenú na Internetovej stránke. Profesia archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke najviac na dobu 3 mesiace od ich odoslania.
  2. Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované Profesiou obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na Pracovnú ponuku vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas, ako právny základ, na spracovanie svojich Osobných údajov Profesii.
  3. Účelom spracúvania Osobných údajov pre Profesiu je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia za týmto účelom archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke a zabezpečuje ich odoslanie e-mailom a/alebo pomocou Konta (poskytnutie) Klientovi, ktorý Pracovnú ponuku na Internetovej stránke zverejnil.
  4. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný Profesii na dobu určitú v trvaní 3 mesiacov. Po období 3 mesiacov sú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je Záujemca o prácu oprávnený kedykoľvek odvolať aj počas vyššie uvedeného trojmesačného obdobia odvolať.
  5. Odpoveď na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku zahŕňa: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. na pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; Profesia uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Profesia v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia.
  6. Záujemca o prácu prostredníctvom Internetovej stránky pošle Klientovi svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže Klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu resp. do databázy uchádzačov daného Klienta. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre Klienta je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Záujemcu o prácu. Profesia umožňuje Záujemcovi o prácu, aby Klientovi, ktorý predmetnú Pracovnú ponuku zverejnil, poskytol súhlas na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcom znení: „ V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.edujobs.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.“ Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je definované podľa týchto VOP.
  7. Klient vyhlasuje, že bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o prácu je oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe iného vhodného právneho základu podľa Nariadenia (napríklad: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Záujemca o prácu, alebo aby sa na základe žiadosti Záujemcu o prácu vykonal opatrenia pred uzatvorením zmluvy).
  8. V záujme zachovania právnej istoty, Klient vyhlasuje, že akceptuje skutočnosť, že Profesia nezískava osobné údaje na základe poverenie od Klienta. Profesia získava osobné údaje a ich následne poskytuje Klientovi na základe výslovného súhlasu Záujemcu o prácu. Pri zverejnení pracovnej ponuky Profesia aj Klient majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov. Po získaní osobných údajov Profesia a Klient konajú voči Záujemcovi o prácu samostatne a vo vlastnom mene, ibaže Klient vytvoril Konto na Internetovej stránke. Profesia v rámci Konta spracúva osobné údaje z poverenia Klienta ako sprostredkovateľ osobných údajov.
  9. Klient sa zaväzuje, že osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky bude využívať iba pre účel „Nájsť vhodného zamestnanca“. Klient osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel. Klient po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.
 2. Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri poskytnutí služby „agenta“ pre posielanie pracovných ponúk e-mailom.
  1. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia e-mailová adresa môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred aktiváciou „agenta“ poskytla súhlas so spracúvaním osobných údajov; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby.
  2. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný na dobu určitú v trvaní 3 rokov, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

V. Dohoda o spracúvaní osobných údajov

 1. Konto pomáha Klientom pri výberovom procese nových zamestnancov, ktorý je nerealizovateľný bez spracúvania osobných údajov svojich uchádzačov o zamestnanie. Klient spracúva osobné údaje svojich uchádzačov o zamestnanie ako prevádzkovateľ osobných údajov.
 2. Pri využívaní Konta Profesia spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie ako sprostredkovateľ osobných údajov v mene Klienta. Základom spracúvania osobných údajov Profesiou je dohoda o spracúvaní osobných údajov, ktorá sa uzatvára s každým Klientom.
 3. Profesia ako sprostredkovateľ koná podľa pokynov Klienta ako prevádzkovateľa osobných údajov. Všetky pokyny Klienta sa realizujú pomocou online Konta. Klient pri využívaní Konta získava absolútnu kontrolu nad osobnými údajmi svojich uchádzačov o zamestnanie.
 4. Klienta prijatím týchto VOP uzatvára aj dohodu o spracúvaní osobných údajov v znení, ako je to nižšie uvedené, ibaže sa Klient a Profesia v rozsahu samostatnej zmluvy dohodnú inak.
 5. Dohoda o spracúvaní osobných údajov sa uzatvára podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Táto Dohoda o spracúvaní osobných údajov sa uzatvára medzi Klientom a Profesiou.
 6. Predmetom Dohody o spracúvaní osobných údajov je úprava práv a povinností medzi Klientom ako prevádzkovateľom osobných údajov a Profesiou ako sprostredkovateľom osobných údajov pri používaní Konta, kde Klient poveruje Profesiu, aby spracúvala osobné údaje uchádzačov o zamestnanie Klienta v rozsahu určenom v tejto Dohode o spracúvaní osobných údajov.
 7. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností Klienta ako budúceho zamestnávateľa, pri realizovaní výberového procesu, voči svojim uchádzačom o zamestnanie.
 8. Dotknutými osobami pre účely tejto Dohody o spracúvaní osobných údajov sú uchádzači o zamestnanie Klienta.
 9. Predmetom spracovávania sú osobné údaje, ktoré sú ovládané Klientom a svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania, najmä osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, informácie týkajúce sa vzdelania a pracovných skúseností uchádzačov o zamestnanie Klienta.
 10. Klient vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
 11. Klienta je oprávnený od Profesie kedykoľvek počas trvania platnosti a po skončení Dohody o spracúvaní osobných údajov žiadať vykonanie: opráv, likvidovanie, zablokovanie, vydanie, anonymizovanie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú na základe tejto dohody.
 12. Za posúdenie prípustnosti získavania osobných údajov je zodpovedný výlučne Klient.
 13. Pri spracúvaní osobných údajov je Profesia povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Profesia spracuje osobné údaje výlučne vo forme stanovenej v týchto VOP a Dohody o spracúvaní osobných údajov a prípadne podľa jednotlivých zdokumentovaných pokynov Klienta. Profesia musí bezodkladne informovať Klienta, pokiaľ je podľa jeho názoru niektorý pokyn v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. Profesia je oprávnená prerušiť realizáciu príslušného pokynu dovtedy, kým ho nepotvrdí alebo nezmení osoba Klienta oprávnená na vydávanie pokynov.
 14. Profesia je oprávnená v informačnom systéme vytvorenom pre účely spolupráce vykonávať s osobnými údajmi nasledovné operácie: zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehliadať, uchovávať, likvidovať, prenášať, poskytovať.
 15. Profesia je povinná zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúc zo zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP.
 16. Profesia je povinná prijímať primerané technické a organizačné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Profesia je povinná najmä: zabrániť nepovoleným osobám prístup k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov, zabrániť tomu, aby mohli nepovolené osoby využívať zariadenia na spracúvanie osobných údajov, zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie informačného systému na spracúvanie osobných údajov mali výhradne prístup len k údajom, ktoré tvoria základ ich oprávnenia, zabezpečiť, aby počas elektronického prenosu alebo prepravy osobných údajov alebo ich ukladania na dátové nosiče nebolo možné osobné údaje neoprávneným spôsobom čítať, kopírovať, pozmeňovať, likvidovať, zabezpečiť, aby bolo možné, zistiť alebo skontrolovať, kto zadal, pozmenil alebo odstránil osobné údaje z informačného systému, zabezpečiť, aby boli osobné údaje chránené pred náhodným zničením alebo stratou. Profesia je ďalej povinná poučiť všetky osoby oprávnené spracúvať osobné údaje o zásadách a zákonných podmienkach spracúvania osobných údajov.
 17. Profesia na základe zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP spracováva osobné údaje vo vlastných priestoroch, na vlastných výpočtových prostriedkoch a vlastnými oprávnenými osobami, ak nie je s Klientom dohodnuté inak, (najmä ak ich bude spracúvať prostredníctvom subdodávateľa).
 18. Klient a Profesia sa dohodli že Profesia je oprávnená spracúvanie osobných údajov vykonať aj prostredníctvom subdodávateľov. Subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť Profesie.
 19. Na účely týchto VOP subdodávateľmi Profesie sú:
  • Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podľa Google Cloud Platform Terms of Service publikovanej na internetovej stránke: https://cloud.google.com/terms/;
  • Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta;
  • Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, uzatvorená zmluva v súlade s rozhodnutím Európskej komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C 311/18).
  • Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France.
  Spracovanie osobných údajov sa okrem vyššie uvedenej výnimky uskutočňuje výlučne v oblasti Slovenskej republiky, v členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore.
 20. Profesia je oprávnená v čo najväčšej miere pomáhať a poskytovať súčinnosť Klientovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby.
 21. Profesia pomáha Klientovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 32 až 36 Nariadenia s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Profesii.
 22. Profesia poskytne Klientovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených všeobecne záväznými predpismi.
 23. Profesia je povinná po ukončení skončení spracúvania osobných údajov bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa ich anonymizovať alebo vymázať. Anonymizované osobné údaje môžu byť ďalej využívané výlučne na štatistické účely.
 24. Osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom informačného systému Profesie: Edujobs.
 25. Profesia sa zaväzuje a vyhlasuje, že informačný systém Edujobs je účinný proti neoprávnenému prístupu, zmenám, zničeniu alebo strate, nepovolenému prenosu, inému nepovolenému spracovaniu a inému zneužitiu osobných údajov.
 26. Profesia sa zaväzuje, že pri spracovávaní osobných údajov Klienta zachová mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch.
 27. Profesia je povinná svojich pracovníkov poverených realizáciou prác oboznámiť s rozhodujúcimi ustanoveniami o utajení osobných údajov a písomne ich zaviazať k mlčanlivosti o spracovávaných osobných údajoch.
 28. Povinnosť mlčanlivosti ohľadne osobných údajov trvá aj po skončení spolupráce.
 29. Dohoda o spracúvaní osobných údajov nadobúda platnosť a účinnosť spolu s VOP (vyjadrením súhlasu Klienta) a uzatvára sa na dobu určitú v trvaní zmluvného vzťahu s Klientom.
 30. Profesia odo dňa vzniku zmluvného vzťahu je oprávnená na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb.
 31. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov Profesie: [email protected].

VI. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre Služieb sa nevyžaduje registrácia Klienta na Internetovej stránke. Klienti Služby v obmedzenom rozsahu sú oprávnení využívať aj bez registrácie.
 2. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line Konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 3. Služby Profesie sa objednávajú prostredníctvom on-line Konta alebo online objednávkového formulára, ktorý je dostupný na Internetovej stránke.
 4. Klient zadaním objednávky Profesii vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Profesie objednal.
 5. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie: názov Klienta (školy), prípadne aj jeho právnu formu a obchodné meno Klienta, fakturačnú adresu Klienta, korešpondenčnú adresu Klienta, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta, kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail), meno a priezvisko osoby konajúcej za Klienta.
 6. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Internetovej stránky alebo listovou zásielkou alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Profesiou. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Profesiou.
 7. Profesiou potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Profesiou je oprávnená zmenu objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 8. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. písomnou dohodou zmluvných strán,
  2. odstúpením od Zmluvy Profesiou, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP, pričom za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
   1. zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami 5 až 5.9. článku III. VOP,
   2. využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
   3. využívanie Služieb poskytovaných na Internetovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Profesie alebo iných fyzických a právnických osôb,
   4. Klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Internetovej stránky, môže byť podľa odôvodneného názoru Profesie poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
   5. využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Internetovej stránky) pri používaní služieb Profesie alebo Internetovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Profesiou.

VII. Cena Služieb a platobné podmienky

Služba Zverejnenie Pracovnej ponuky poskytované na Internetovej stránke je bezplatná.

VIII. Zodpovednosť za škodu

 1. Profesia nie je zodpovedná za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Internetovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Internetovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Profesia nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Internetovej stránke.
 2. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Profesii z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Profesie v celom rozsahu odškodniť.
 3. Profesia nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 4. Profesia negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 5. Profesia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

IX. Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Internetovej stránke Profesie v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Profesie sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Profesie nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Profesia nezodpovedá.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Profesie, faxom na číslo: +421 2 32 20 91 18, e-mailom na adresu: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená Profesii. Profesia sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 2. Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 8.12.2021