FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - fyzika, technika, informatika

Základná škola s materskou školou, Tuhrina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tuhrina 4, Tuhrina
Aprobácia
Fyzika
Technika
Informatika
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
87

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• znalosť práce s PC – Microsoft Office, internet pokročilý • schopnosť samostatnej práce • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť • tvorivosť a trpezlivosť • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore fyzika – technika, informatika v kombinácií, prípadne matematika v kombinácií s vyššie uvedenými predmetmi
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Termín posielania žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 15.1.2018. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
• osobne na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina (do 15.1.2018),
• poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina 4.
• e-mailom na zsmstuhrina@gmail.com


Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.1.2018.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


RSS Feed Widget