FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromná materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Viedenská cesta 257, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.3.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.2.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na riaditeľku materskej školy s nástupom od 1. marca 2018.
Požiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.:

- úplné stredné odborné vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Ostatné kritériá a požiadavky:
- absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou)
- aktívne ovládanie štátneho jazyka
- znalosť anglického jazyka je výhodou
- práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)
- osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt)
2. overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
3. overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
4. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
5. doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
6. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
7. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
Termín podania žiadostí: do 15.2.2018

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE“ – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“ zašlite poštou na adresu: Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky. Uchádzačom, ktorí splnia požiadavky, termín a miesto výberového konania oznámim najneskôr 5 dní pred jeho konaním.


RSS Feed Widget