FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Bystré

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystré 347, Bystré
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.12.2017
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
327

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet -pokročilý, Word, OpenOffice
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2. špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3. špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Ďalšie požiadavky
- žiadame, aby sa o uvedenú pozíciu uchádzali iba záujemcovia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca,
- štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europas
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ,
- iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
- uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,
- súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári
- originál výpisu z registra trestov

Predpokladaný termín nástupu: 1. 2. 2018

Požadované doklady je potrebné doručiť:
- poštou na adresu: Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré,
- emailom na – zsbystre@azet.sk
- osobne do 22.12.2017 vrátane do 12,00 hod.
Na pohovor budú emailom pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá.


RSS Feed Widget