FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromná spojená škola European Englilsh School, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Solivarská 28, Prešov
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.12.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
101

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
a spĺňať kvalifikačné predpoklady:
- na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odb. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
- kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady v znení neskorších predpisov
- pedagogická prax minimálne 5 rokov
Ďalšie požiadavky
POŽADOVANÉ DOKLADY
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- štruktúrovaný životopis
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe
- doklad o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
- prihláška do výberového konania

ĎALŠIE POŽIADAVKY
- znalosť príslušnej legislatívy a schopnosť dodržiavať školskú filozofiu
- preukázateľné schopnosti uplatňovania manažérskych funkcií
- schopnosť samostatnej práce s IKT
- komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
- spôsobilosť používať slovenský a anglický jazyk v úradnom jazyku

Prihlášky a požadované doklady s označením
"Výberové konanie SSŠ EES neotvárať" posielajte na adresu:
Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
ZRIAĎOVATEĽ
Solivarská 28
080 05 Prešov


RSS Feed Widget