Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Gymnázium, Topoľčany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
551
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platné Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ku dňu nástupu do pracovného pomeru.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s IKT (Microsoft Excel, Microsoft Word)
Vzdelanie
a) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
b) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vyžaduje sa minimálne trojročná prax na pozícii samostatný učiteľ !
Zamestnanec je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.
Zoznam akceptovaných akreditovaných vzdelávaní (môže byť doplnený počas realizácie projektu):
• inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) - „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ (poskytovateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika),
• inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) –„Program koordinátorov digitálnych kompetencií (PKDK)“ (poskytovateľ JA Slovensko)

Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
a) poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do výchovy a vzdelávania,
b) spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom príslušnej školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d) digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
e) pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
g) administráciu online testovaní,
h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov,
ch) iné v súlade s cieľom projektu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
1. Osobnostné predpoklady a zručnosti:
a) Schopnosť pracovať v tíme.
b) Samostatnosť.
c) Organizačné schopnosti.
d) Komunikatívnosť a asertívnosť.
e) Vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu.
f) Znalosť práce s PC (Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet).
2. Zoznam požadovaných dokladov:
a) Písomná žiadosť.
b) Profesijný štruktúrovaný životopis.
c) Kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
d) Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
e) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
f) Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Do výberového konania budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú všetky naše vyššie uvedené požiadavky. Po výberovom konaní oslovíme len úspešného uchádzača.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
17. novembra 1180/16
95501 Topoľčany
https://gymtop.edupage.org/
038/5324747,038/5326447,0911195626
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
0911195626