Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola automobilová, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moldavská cesta 2, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
638
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
• požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský psychológ, t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné vzdelávanie, ďalšie vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sú uvedené v Prílohe č. 8 k vyhláške č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Dokumenty zasielať poštou prípadne doniesť osobne na adresu školy. Elektronické žiadosti nebudú akceptované.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2
04199 Košice-Juh
https://sosake.edupage.org/
0556765700,055/6765700
Kontaktná osoba
Sekretariát SOŠ
0556765700