Predmet

Vychovávateľ

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Trakovice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trakovice 10, Trakovice
Termín nástupu
31.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Trakovice, Trakovice 10, 919 33

Kategória: vychovávateľka/ vychovávateľ

Predpokladaný dátum prijatia od 1.9.2022

Úväzok: 100%

Kvalifikačné predpoklady: - vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- profesijný životopis,

- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,

- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 20. 06. 2022 do 12.00 h na adresu školy: ZŠ s MŠ Trakovice, Trakovice 10, 919 33

mailom: [email protected] alebo osobne na riaditeľstve školy.

Na obálku/do predmetu správy uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania ŠKD“

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou
Trakovice 10
91933 Trakovice
0337434233
Kontaktná osoba
Róbert Harsányi
0337434233